Call us

Privacy policy

DELMULLE NEDERLAND BV

1. ALGEMEEN

Delmulle Nederland BV vindt de bescherming van de privacy uiterst belangrijk en neemt hiervoor de in dit privacy beleid genoemde maatregelen. Wij verzamelen, registreren en verwerken persoonsgegevens van onze (potentiële) klanten, surfers en van de gebruikers van onze diensten en toepassingen. Met dit privacy beleid willen we u zo goed mogelijk informeren over welke gegevens wij verzamelen, waarvoor en hoelang we die gegevens gebruiken, en hoe u er controle over heeft.

2. VERZAMELEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Onder ‘persoonsgegevens’ verstaan wij alle gegevens die een natuurlijke persoon kunnen identificeren. We verzamelen en verwerken gegevens die u ons zelf geeft, die wij aan u toewijzen voor het gebruik van onze producten en diensten, die wij verkrijgen door het gebruik van onze websites, digitale toepassingen…of die we via derden hebben ontvangen.

Afhankelijk van de gebruikte dienst kan het onder andere gaan om volgende persoonlijke gegevens : uw naam, adres woon- en bouwplaats, telefoonnummer, e-mailadres, taalvoorkeur, kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart, financiële gegevens (waar relevant) en alle andere voorkeuren of interesses die u kenbaar maakt via sociale media, registratieformulieren, acties, wedstrijden…

Wij zullen de persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor hebt gegeven of wij dit op grond van de wet mogen of moeten doen.

Zoals de wet ook voorschrijft, verwerken we geen gevoelige gegevens zoals onder andere gegevens over uw raciale of etnische afkomst, politieke opvattingen, seksuele voorkeuren en gezondheid.

3. OPSLAG EN TOEGANG TOT PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens die aldus uitdrukkelijk of op geautomatiseerde wijze worden meegedeeld of verzameld, worden opgenomen en verwerkt in het gegevensbestand van Delmulle Nederland BV, Munnikenheiweg 43, 4879 NE Etten-Leur.

Delmulle Nederland BV is de verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens en controleert de verwerking die andere partijen op haar vraag uitvoeren.

De gegevens zijn automatisch ook toegankelijk voor andere vennootschappen die vallen onder Delmulle Holding NV zoals Delbomat, Togofill, NV Delmulle…

Delmulle Nederland BV zal uw gegevens niet langer bewaren dan wettelijk is toegelaten en dan noodzakelijk is voor de doeleinden vermeld in dit document.

4. VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

We verwerken persoonsgegevens voor diverse doeleinden, waarbij telkens enkel die gegevens worden verwerkt die noodzakelijk zijn om het beoogde doel te realiseren. De gegevens die zoals hierboven beschreven verzameld worden, kunnen met elkaar gecombineerd worden om ons aanbod, producten en/of diensten beter af te stemmen op uw persoonlijke behoeften.

Het begrip ‘verwerking’ dekt onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, actualiseren, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verspreiden of op eender welke manier ter beschikking stellen, samenbrengen, combineren, archiveren, wissen of uiteindelijk vernietigen van persoonsgegevens.

Wij gebruiken persoonsgegevens:

 • Wanneer wij toestemming hebben gekregen
 • In het kader van de voorbereiding of uitvoering van een contract of overeenkomst
 • Om te voldoen aan de wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan wij zijn onderworpen
 • Wanneer Delmulle Nederland BV daarvoor een gerechtvaardigd belang heeft, in welk geval wij steeds streven naar een evenwicht tussen dat belang en het respecteren van de privacy van de betrokkene.

5. DOELEINDEN VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

Mits toestemming, voor zover vereist, verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens voor de volgende concrete doelen:

 • Om uw aanvraag voor onze producten/diensten in behandeling te nemen.
  Als u onze website bezoekt om informatie te verzamelen over onze producten /diensten of wanneer u zich bijvoorbeeld aanmeldt voor onze nieuwsbrief, dan hebben we uw adresgegevens nodig. Alle informatie die wij in deze fase over u ontvangen, gebruiken we alleen om u van de gevraagde informatie te voorzien, op de wijze zoals u dat wilt.
 • Om onze producten en diensten te blijven verbeteren.
  Wij kunnen de gegevens over uw gebruik verwerken om ons aanbod te evalueren en te verbeteren. Bijvoorbeeld: we kijken welk type hardware u hebt om het gebruik van onze websites te optimaliseren. Zo kunnen wij onze producten en diensten nog beter op u afstemmen.
 • Om u te contacteren voor marketingdoeleinden.
  Wij kunnen uw gegevens gebruiken om u te informeren over (nieuwe) producten en/of diensten, beursdeelnames, acties of opendeurdagen/evenementen die wij organiseren en waarvan wij denken dat die voor u interessant zijn. U kan zich voor dit soort berichten afmelden. Hoe u dat doet, leest u in punt 8 van dit privacybeleid.
 • Om u gepersonaliseerde advertenties / boodschappen aan te bieden.
  Aan de hand van uw profiel kunnen we onze websites, nieuwsbrieven, digitale toepassingen en advertenties / boodschappen aanpassen aan uw interesses en voorkeuren. Hoe u zich daarvoor afmeldt, leest u in punt 8 van dit privacybeleid.
 • Om onze prestaties op te volgen.
  Wij kunnen uw gegevens en profiel gebruiken om onze producten en diensten te evalueren. Dat omvat onder meer: het vragen van feedback over onze diensten (bijvoorbeeld via een vragenlijst bij oplevering), gegevens die we bekomen tijdens gesprekken of tussenkomsten…
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.
  In heel wat gevallen zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde persoonsgegevens te bewaren en/of mee te delen aan overheidsinstanties. Denk maar aan algemene fiscale en boekhoudkundige verplichtingen. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek kunnen wij worden verplicht om bepaalde gegevens op een vertrouwelijke manier aan de nodige overheidsinstanties mee te delen.
 • Om studies, testen en statistieken bij te houden, voor o.a. trendanalyse.
  Wij kunnen uw anonieme, geaggregeerde gegevens gebruiken om bijvoorbeeld intern en extern te rapporteren over het gebruik van onze producten/diensten. De gegevens die wij hierbij gebruiken zijn niet terug te brengen naar een bepaald individu. De informatie die wij uit deze analyses halen, gebruiken wij om ons huidige producten- en dienstenportfolio en onze processen te evalueren en deze aan te passen.

6. BEVEILIGING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Delmulle Nederland BV neemt de passende en nodige organisatorische en technische veiligheidsmaatregelen om uw persoonsgegevens en privacy te beschermen, om zo het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging van informatie die wij ontvangen te voorkomen. Wij mogen persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is om het doel te realiseren waarvoor we ze verzamelden. De bewaartermijn kan dus per doel verschillen. Soms kan de termijn lang zijn, bijvoorbeeld om onze wettelijke verplichtingen na te komen. (10-jarige aansprakelijkheid…)

Het aantal medewerkers van ons bedrijf dat toegang heeft tot uw persoonlijke informatie is beperkt en zorgvuldig geselecteerd. Aan deze werknemers wordt toegang tot uw persoonlijke informatie verleend voor zover ze die informatie nodig hebben om hun taken naar behoren uit te voeren.

Onze websites of sociale media vermelden soms links naar sites van derden (bijvoorbeeld: externe (partner) websites, andere sociale media, organisatoren van evenementen die we sponsoren) waarvan de gebruiksvoorwaarden niet onder het toepassingsgebied van dit privacybeleid vallen. Lees aandachtig hun beleid inzake de bescherming van uw persoonsgegevens.

7. DOORGEVEN VAN PERSOONSGEGEVENS

Wij verkopen of geven geen persoonsgegevens door aan derde partijen of commerciële partners tenzij:

 • aan onze rechtsopvolgers en dochter-/zusterbedrijven voor dezelfde doeleinden als deze vermeld in dit privacybeleid.
 • de doorgave van uw gegevens nodig is voor onze dienstverlening: voor sommige aspecten van onze producten en diensten werken wij immers samen met derde partijen of schakelen wij onderaannemers in. De doorgave van uw gegevens gebeurt enkel voor dezelfde doelen als bij Delmulle Nederland BV zelf. Wij zien erop toe dat deze derden, net zoals wij, uw gegevens veilig, respectvol en als goede huisvader beheren.
 • er een wettelijke verplichting is tot doorgave van gegevens of op verzoek van gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
 • u ons daar toelating voor geeft. Indien Delmulle Nederland BV op andere wijze dan hierboven vermeld persoonsgegevens aan derden zou doorgeven, dan gebeurt dit met een expliciete communicatie, waarin u toelichting wordt gegeven over de derde, de doeleinden van de doorgave en de verwerking. Waar wettelijk vereist, bekomen wij uw uitdrukkelijke toestemming. U heeft ook steeds een mogelijkheid tot verzet.

Wat betreft de internationale doorgifte van persoonsgegevens, beschermen wij uw gegevens conform het beschermingsniveau vereist door de Europese regelgeving.

8. RECHT OP TOEGANG, VERBETERING, VERWIJDERING EN VERZET

a. RECHT OP TOEGANG

U heeft steeds recht op toegang tot de gegevens die wij over u hebben. U kan ons vragen :

 • of wij persoonsgegevens van u verwerken
 • waarvoor wij die verwerken
 • welke categorieën van persoonsgegevens wij verwerken
 • met welke categorieën van derden wij uw persoonsgegevens delen
 • wat de oorsprong is van de verwerkte gegevens

U kan dit recht uitoefenen door ons te contacteren via e-mail : privacy@danilith.nl of per post op : Delmulle Nederland BV, Munnikenheiweg 43, 4879 NE Etten-Leur.

Om uw recht van toegang uit te oefenen, en om elke ongeoorloofde openbaarmaking van uw persoonsgegevens te voorkomen, dient u ons een bewijs van uw identiteit te verschaffen. Wij vragen u dan ook om bij het uitoefenen van uw recht van toegang een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart toe te voegen aan uw schriftelijke aanvraag per e-mail of per post.

Delmulle Nederland BV heeft 45 dagen tijd om uw aanvraag te beantwoorden. Houd er rekening mee dat deze periode pas begint te lopen wanneer Delmulle Nederland BV uw aanvraag schriftelijk heeft ontvangen en alle vereiste informatie om te voldoen aan uw aanvraag in handen heeft.

b. RECHT OP VERBETERING EN VERWIJDERING

U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonsgegevens te laten verwijderen of veranderen. Daartoe kan u ons ook contacteren via e-mail : privacy@danilith.nl of per post op : Delmulle Nederland BV, Munnikenheiweg 43, 4879 NE Etten-Leur.

We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen. Houd er wel rekening mee dat wij niet altijd alle gevraagde gegevens kunnen verwijderen, bijvoorbeeld omdat we wettelijk verplicht zijn bepaalde gegevens gedurende bepaalde termijnen te bewaren.

c. RECHT OP VERZET TEGEN HET GEBRUIK VAN UW GEGEVENS VOOR DIRECT MARKETING OF COMMERCIELE DOELEINDEN

U heeft steeds het recht zich te verzetten tegen de het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing-doeleinden. U kan hiervoor contact opnemen met Delmulle Nederland BV via e-mail (privacy@danilith.nl) of per post op Delmulle Nederland BV, Munnikenheiweg 43, 4879 NE Etten-Leur. Voor commerciële of promotionele e-mails kan u zich uitschrijven via de uitschrijflink die voorzien is in elke e-mailcampagne. Ook in redactionele nieuwsbrieven is telkens een uitschrijflink voorzien. Let wel: wij behouden ons het recht voor om via elektronische weg contact met u op te nemen in het kader van de uitvoering van uw contract of als de wet ons daartoe verplicht.

9. WEBSITE

Het gebruik van de website is onderworpen aan de hierna opgenomen gebruiksvoorwaarden en geldt als aanvaarding van deze voorwaarden. Deze laatste kunnen worden gewijzigd: de toepasselijke voorwaarden zijn die welke gelden op het ogenblik van elke verbinding.

a. GEBRUIK VAN DE WEBSITE

Wij besteden veel aandacht aan onze website. Ondanks deze inspanningen kunnen wij niet garanderen dat de informatie op de website volledig juist, nauwkeurig en actueel is. Deze gegevens kunnen dus enkel worden gebruikt als algemene informatie. Evenmin kunnen wij aansprakelijk gesteld worden voor (on)rechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de website of op basis van via de website ter beschikking gestelde informatie. De website kan bestanden van derden of hyperlinks of andere verwijzingen naar websites van derden bevatten. Onze onderneming is hiervoor in geen enkel geval aansprakelijk. Voorts houden wij ons het recht voor om de inhoud van de website op elk ogenblik aan te passen, te wijzigen of aan te vullen.

b. INTELLECTUELE EIGENDOM

Het gebruik van de website verleent de gebruiker geen enkel intellectueel eigendomsrecht. De inhoud van de website en de ter beschikking gestelde informatie behoren tot de exclusieve intellectuele eigendom van de onderneming. De informatie die op de website kan worden geraadpleegd, de vormgeving, de teksten, tekeningen, foto’s, gegevens, logo’s, merken en andere elementen die worden weergegeven, zijn beschermd door het merkenrecht en/of het auteursrecht en/of andere geldende voorschriften, en mogen niet worden gereproduceerd in welke vorm en met welk middel dan ook. Elke inbreuk zal aanleiding geven tot rechtsvervolging.

c. COOKIES

De website kan gebruik maken van cookies, die het mogelijk maken om informatie op te slaan om het gebruik van de website te vereenvoudigen. Het gebruik van cookies kunt u in uw browser beheren en/of uitschakelen. In dit laatste geval kan uw bezoek echter minder vlot verlopen. Het aanvaarden van cookies, via uw browser, kan daarnaast noodzakelijk zijn om delen van de website te bereiken die de identificatie van de gebruiker vereisen.

d. NEDERLANDS RECHT

Uw toegang tot, bezoek of gebruik van de website en deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door het Nederlands recht. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de Onderneming bevoegd.

edit afsluiten